Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Μεταφραστική μνήμη (Μ.Μ.)

Μεταφραστική μνήμη (Μ.Μ.)

Η Μεταφραστική μνήμη (Μ.Μ.) είναι μια βάση δεδομένων, στην οποία κάθε μία καταχώρηση ονομάζεται μεταφραστική μονάδα κι αποτελείται από μια κειμενική μονάδα στη γλώσσα-πηγή και στη γλώσσα-στόχο. Οι μονάδες του ηλεκτρονικού περιεχομένου επεξεργάζονται και αποθηκεύονται σ' ένα υπολογιστικό σύστημα. Τα συστήματα διαχείρισης μεταφραστικών μνημών αναζητούν τις μεταφρασμένες κειμενικές μονάδες με μια κοινή ή παρόμοια πρόταση σύμφωνα με το κείμενο, που επεξεργάζεται ο μεταφραστής. Στη συνέχεια το σύστημα προτείνει μια πλήρη ή μια μερική μετάφραση.
Υπάρχουν τρεις τρόποι προσθήκης δεδομένων σε μια μεταφραστική μνήμη:
-      Κατά τη διάρκεια της μετάφρασης: Κατά τη διάρκεια της μετάφρασης, εάν χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα μια μεταφραστική μνήμη, κάθε κειμενική μονάδα του πρωτοτύπου αποθηκεύεται αυτόματα στη μεταφραστική μνήμη μαζί με τη μετάφρασή της.
-      Με εισαγωγή άλλης μεταφραστικής μνήμης: Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης είτε μιας μεταφραστικής μνήμης, η οποία έχει δημιουργηθεί με την εφαρμογή που χρησιμοποιούμε είτε μια TMX μνήμη (Translation Memory eXchange format (TMX) - ανταλλάξιμο μορφότυπο μεταφραστικών μνημών), η οποία υποστηρίζεται απ' όλες τις εμπορικές εφαρμογές.
-      Με παράλληλη χρήση παλαιότερων μεταφράσεων και των πρωτότυπων κειμένων αυτών: Με τη βοήθεια ενός εργαλείου παραλληλοποίησης κειμένων, μπορούμε να δημιουργήσουμε μεταφραστικές μνήμες αξιοποιώντας παλαιότερες μεταφράσεις.
Όμως μερικά συστήματα διαχείρισης μεταφραστικών μνημών έχουν διαφορετική λειτουργικότητα. Χρησιμοποιούν ολόκληρα κείμενα στο μορφότυπο του συστήματος, ως υλικό αναφοράς για επικείμενα μεταφραστικά έργα, αντίθετα οι βάσεις δεδομένων έχουν ένα σύνολο μεταφραστικών μονάδων κι απομονώνουν κάθε κειμενική μονάδα απ' το συγκείμενο κατά τη διαδικασία της ταύτισης. Όμως δεν δίνεται η δυνατότητα άμεσης ανάκτηση των μεταφραστικών μονάδων, που μόλις δημιουργήθηκαν. Γι' αυτό, τα συστήματα, που έχουν διαφορετική λειτουργικότητα από τις βάσεις δεδομένων, δημιουργούν ένα προσωρινό «ευρετήριο» (fuzzy index), το οποίο αποτελεί ένα είδος προσωρινής βάσης δεδομένων, που παρέχει πρόσβαση σε πρόσφατες μεταφραστικές μονάδες.
Η χρήση μιας μεταφραστικής μνήμης βοηθάει να αυξηθεί η παραγωγικότητα του μεταφραστή, να εξασφαλίσει τη συνέπεια στην ορολογία και στην έκφραση σε όλα τα μεταφραστικά έργα, να βελτιώσει την ποιότητα της μετάφρασης και να επαναχρησιμοποιήσει ή να συμβουλευτεί τα διαθέσιμα μεταφρασμένα κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία αυξάνονται διαρκώς.
Πρέπει να προσέξουμε, ότι η χρήση συστημάτων διαχείρισης μεταφραστικών μνημών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της μετάφρασης, εάν ο μεταφραστής εστιάσει στις μεμονωμένες προτάσεις, αγνοώντας το συγκείμενο.