Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Πολιτκή & Νομική Ορολογία


Πολιτκή & Νομική Ορολογία
 • Eur-lex (το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 • Europa glossaire (Γλωσσάριο βασικής κοινοτικής ορολογίας)
 • europa.eu
 • europedia.moussis.eu
 • Eurovoc
 • Foreignword.com
 • Glossaire juridique (net-iris.com)
 • ΙΑΤΕ (Inter Active Terminology for Europe)
 • La base de données CRITER
 • Sigles et acronymes (Συντμήσεις και αρκτικόλεξα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - EL)

 • Λεξικό ορολογίας του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου (EL-FR & FR-EL)
 • Ορολογία δημοσίων συμβάσεων (CPV 1998, SIMAP) (EL-FR & FR-EL)