Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση

Η Εκπαίδευση είναι η συστηματική και η οργανωμένη διαδικασία της ανατροφής και της μάθησης με σκοπό να αποκτήσει ο άνθρωπος συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητεςικανότητες και αξίες. Ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώνει το χαρακτήρα του και εκγυμνάζει το τρόπο σκέψης του.

Η Δια Βίου Μάθηση είναι όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την Τυπική Εκπαίδευση, τη Μη Τυπική Εκπαίδευση και την Άτυπη Μάθηση.