Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Οικονομική Ορολογία

Οικονομική Ορολογία
 • BNP-Paribas: Lexique
 • DAFA (Dictionnaire d'Apprentissage du Français des Affaires)
 • Dictionnaire francophone des acronymes (Acrodict)
 • Financial Times Lexicon
 • Foreignword.com
 • France Terme (Termes recommandés au Journal officiel de la République française)
 • Glossaire des termes de gestion
 • ΙΑΤΕ (Inter Active Terminology for Europe)
 • Le grand dictionnaire terminologique (Office québécois de la langue française)
 • Lexique de la terminologie du G8 et du G20 - Lexique français-anglais
 • TERMDAT-Internet (Βάση ορολογίας της Ελβετικής Συνομοσπονδίας)
 • TermCoord
 • Terminologie du FMI
 • TERMIUM Plus (Bureau de la Traduction - Canada)


 • Οικονομικά λεξικά του δικτυακού τόπου Globegate
 • Ορολογία δημοσίων συμβάσεων (CPV 1998, SIMAP - Γαλλικά – Ελληνικά & Ελληνικά-Γαλλικά)