Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Τεχνική της Μετάφρασης


Η τεχνική της μετάφρασης για πολλούς θεωρείται, ότι είναι μια εύκολη διαδικασία αρκεί να γνωρίζουν την γλώσσα-πηγή και τη γλώσσα-στόχο. Όμως κατά τη διαδικασία της μετάφρασης κρύβονται σοβαρά προβλήματα-παγίδες.
Τα συχνότερα προβλήματα είναι:
 • Η ασυνέπεια χρήσης κεφαλαίων χαρακτήρων και συμβόλων. Μέσα σε ένα κείμενο έχει μεγάλη σημασία να ξεχωρίζονται οι προτάσεις και να αναγνωρίζονται τα κύρια ονόματα.
 • Οι υπερβολικά μεγάλες και περίπλοκες προτάσεις. Ο αναγνώστης είναι δύσκολο να συγκρατήσει το νόημα, όταν υπάρχουν μεγάλες προτάσεις. Η ανάγνωση των μικρών προτάσεων είναι πιο εύκολη και το νόημα δεν εξαλείφεται.
 • Η χρήση πολλών και άγνωστων συντομογραφιών. Όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες συντομογραφίες στη γλώσσα-στόχο, καλό είναι να μην δημιουργούμε αυθαίρετα άγνωστες συντομογραφίες. Εξαίρεση είναι, όταν υπάρχουν μεγάλες σε έκταση έννοιες, αρκεί μία φορά να γραφτεί ολοκληρωμένα με τη συντομογραφία του σε παρένθεση, ώστε να τη χρησιμοποιήσουμε στο υπόλοιπο του κειμένου.
 • Η κατά λέξη μεταφρασμένος λόγος, χωρίς ειρμό. Η μετάφραση λέξη προς λέξη είναι η πρώτη μέθοδος, που χρησιμοποιείται ως πρώτη προσέγγιση στο κείμενο. Όμως πολλές φορές αυτή τη μέθοδος δε δίνει ένα σωστό τελικό αποτέλεσμα. Είτε επειδή το συντακτικό είναι λανθασμένο για τη γλώσσα-στόχο και δεν έχει φυσιολογική ροή ο λόγος, είτε επειδή υπάρχουν παροιμίες και εκφράσεις, που η κατά λέξη μετάφραση αποδίδει άλλο νόημα σχετικά με το συγκείμενο. Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα της δημιουργικότητας, δηλαδή της ελεύθερης μετάφρασης, η οποία συνοδεύεται με την προσαρμογή στα χαρακτηριστικά του πολιτισμού-στόχου.
 • Οι περίεργες και εξωγήινες λέξεις και φράσεις. Ανάλογα με το είδος του κειμένου υπάρχει και το ανάλογο λεξιλόγιο. Εάν το κείμενο είναι επιστημονικής, νομικής, κλπ φύσεως, γίνεται χρήση ορολογίας και εξειδικευμένου λεξιλογίου. Εάν το κείμενο είναι για απλή χρήση, η χρήση      περίπλοκου λεξιλογίου δε θα αντιστοιχεί στο είδος του κειμένου και ταυτόχρονα δε θα γίνεται κατανοητό στον αναγνώστη.

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Η επιστήμη της Γλωσσολογίας


Η Γλωσσολογία είναι η επιστήμη, η οποία επιδιώκει να απαντήσει στα ερωτήματα:
-      τι γνωρίζουμε όταν γνωρίζουμε μια γλώσσα,
-      πώς κατακτάται αυτή η γνώση, και
-      πώς χρησιμοποιείται.

Προσεγγίζει τη γλώσσα σύμφωνα με την ανθρώπινη συμπεριφορά, τη ψυχολογία, την κοινωνία και τον πολιτισμό, ώστε να καθορίσει τα μοναδικά χαρακτηριστικά στην ανθρώπινη γλώσσα, τις διαφορές μεταξύ των γλωσσών και τους λόγους που εξελίσσονται οι γλώσσες ή που υπάρχουν νεκρές και νέες γλώσσες.

Η επιστήμη της γλωσσολογίας διαιρείται σε θεωρητική και εφαρμοσμένη.

Η θεωρητική Γλωσσολογία εξετάζει το φωνολογικό σύστημα, την άρθρωση και πρόσληψη των φθόγγων (φωνητική), το σχηματισμό λέξεων (μορφολογία) και φράσεων και προτάσεων (σύνταξη), τη σημασία των γλωσσικών εκφράσεων (σημασιολογία), καθώς και τη χρήση της γλώσσας (πραγματολογία). Κατά τα μέσα του 20ού αιώνα, η θεωρητική Γλωσσολογία επικεντρώθηκε στην αναζήτηση επεξηγήσεων, οι οποίες προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα της κατάκτησης της γλώσσας από τους ανθρώπους και τη δομής και λειτουργίας του ανθρωπίνου νου.

Η εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, με τη βοήθεια της Ψυχολογίας, των Μαθηματικών, της Κοινωνιολογίας κ.τ.λ., εξετάζει τον τρόπο που κατακτάται και χρησιμοποιείται η γλώσσα από τους ανθρώπους. Μέσω της εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας ανακαλύπτονται νέοι μέθοδοι για την καλύτερη προσέγγιση και εκμάθηση της γλώσσας. Ανάλογα με τον τομέα που επεξεργάζεται η εφαρμοσμένη Γλωσσολογία διαιρείται σε κλάδους όπως: Διδακτική και Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών (ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας ξένων γλωσσών), Κλινική Γλωσσολογία (ανάλυση και θεραπευτική αντιμετώπιση των γλωσσικών διαταραχών), Εκπαιδευτική Γλωσσολογία (η χρήση της μητρικής γλώσσας στα σχολεία), Λεξικογραφία (μέθοδοι και τεχνικές συγγραφής λεξικών), Μετάφραση (μέθοδοι μετάφρασης / απόδοσης κειμένων από γλώσσα σε γλώσσα), Κοινωνιογλωσσολογία (μελέτη της σχέσης μεταξύ γλώσσας και κοινωνίας), Ψυχογλωσσολογία (σχέση γλώσσας και ανθρώπινης συμπεριφοράς), Δικαστική Γλωσσολογία (ανάλυση και εκτίμηση γλωσσικών δεδομένων για τις ανάγκες δικαστικών υποθέσεων).

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Πολιτκή & Νομική Ορολογία


Πολιτκή & Νομική Ορολογία
 • Eur-lex (το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 • Europa glossaire (Γλωσσάριο βασικής κοινοτικής ορολογίας)
 • europa.eu
 • europedia.moussis.eu
 • Eurovoc
 • Foreignword.com
 • Glossaire juridique (net-iris.com)
 • ΙΑΤΕ (Inter Active Terminology for Europe)
 • La base de données CRITER
 • Sigles et acronymes (Συντμήσεις και αρκτικόλεξα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - EL)

 • Λεξικό ορολογίας του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου (EL-FR & FR-EL)
 • Ορολογία δημοσίων συμβάσεων (CPV 1998, SIMAP) (EL-FR & FR-EL)

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Οικονομική Ορολογία

Οικονομική Ορολογία
 • BNP-Paribas: Lexique
 • DAFA (Dictionnaire d'Apprentissage du Français des Affaires)
 • Dictionnaire francophone des acronymes (Acrodict)
 • Financial Times Lexicon
 • Foreignword.com
 • France Terme (Termes recommandés au Journal officiel de la République française)
 • Glossaire des termes de gestion
 • ΙΑΤΕ (Inter Active Terminology for Europe)
 • Le grand dictionnaire terminologique (Office québécois de la langue française)
 • Lexique de la terminologie du G8 et du G20 - Lexique français-anglais
 • TERMDAT-Internet (Βάση ορολογίας της Ελβετικής Συνομοσπονδίας)
 • TermCoord
 • Terminologie du FMI
 • TERMIUM Plus (Bureau de la Traduction - Canada)


 • Οικονομικά λεξικά του δικτυακού τόπου Globegate
 • Ορολογία δημοσίων συμβάσεων (CPV 1998, SIMAP - Γαλλικά – Ελληνικά & Ελληνικά-Γαλλικά)

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Βάσεις Ορολογίας


Βάσεις Ορολογίας

IATE -  Βάση ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 24 γλώσσες.

IMF -  Βάση δεδομένων οικονομικής ορολογίας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Αγγλικά, Κινέζικα, Αραβικά, Ρωσικά, Γαλλικά, Ιαπωνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά)

INFOTERM  - Βάση δεδομένων όρων τεχνολογίας πληροφοριών σε τρεις(3) γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά)

ITU - Βάση ορολογίας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών σε έξι(6) γλώσσες και με ορισμούς.

TELETERM - Βάση δεδομένων τηλεπικοινωνιακών όρων σε τέσσερις(4) γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)

TERMIUM Plus - Βάση ορολογίας της Μεταφραστική Υπηρεσία της καναδικής κυβέρνησης σε τρεις(3) γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά)

UNESCOTERM - Βάση ορολογίας της UNESCO (Αραβικά, Κινέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά και Ισπανικά)

UNTERM  - Βάση δεδομένων ορολογίας των Ηνωμένων Εθνών (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Κινέζικα, Αραβικά)Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Η οργάνωση ενός μεταφραστή


Η οργάνωση ενός μεταφραστή

Ένας μεταφραστής πρέπει να λειτουργεί με βάση τριών βασικών σημείων:

 • οργάνωση και διαχείριση αρχείων:
Η οργάνωση των αρχείων για το μεταφραστικό έργο βοηθάει στην επιλογή των ήδη μεταφρασμένων ή παράλληλων κειμένων και των ορολογιών που θα χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον πρέπει να ελέγξει τα υπάρχοντα βοηθήματα ή να τα προμηθευτεί, όπως λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, κλπ,  που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του μεταφραστικού έργου.

 • διαχείριση δεδομένων πελάτη και μεταφραστή:
Ο μεταφραστής πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του, ποιος ζήτησε να γίνει η μετάφραση, για ποιο σκοπό το χρειάζεται, σε ποιον απευθύνεται. Με αυτόν τον τρόπο, ο μεταφραστής μπορεί να αποφασίσει για το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσει, για το ύφος που θα έχει το μετάφρασμα ακόμα και αν θα μεταφερθούν όλα τα στοιχεία του πρωτότυπο στο μετάφρασμα.

 • διαχείριση της ροής εργασίας:
Η ροή εργασίας αφορά τη προθεσμία ολοκλήρωσης της μετάφρασης, την ημερομηνία παράδοσης στον πελάτη και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία της μετάφρασης.

Πέρα από τη γνώση της γλώσσας-πηγής και της γλώσσας-στόχος ο μεταφραστής θα πρέπει για την επίτευξη του έργου να συμβουλεύεται έντυπα ή ηλεκτρονικά λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, να χρησιμοποιεί παράλληλα κείμενα, μεταφραστικές μνήμες, να γνωρίζει ή να πληροφορείται για το θέμα που ασχολείται το κείμενο, για τον πολιτισμό-πηγή και πολιτισμό-στόχο.

Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

Μεταφραστικό δάνειο: Ορισμός


Μεταφραστικό δάνειο [loan translation / calque]

H λέξη η οποία δεν εισέρχεται σε μια γλώσσα με βάση τη φωνητική της μορφή αλλά μεταφράζεται σε αυτή με τη χρησιμοποίηση ήδη υπαρκτών γλωσσικών στοιχείων της γλώσσας που τη δέχεται. Έτσι, για παράδειγμα, η λέξη ουρανοξύστης, ενώ αναλύεται μορφολογικά σε ελληνικά στοιχεία (< ουραν(ός) -ο-ξυσ- (ξύνω) -της), είναι μεταφραστικό δάνειο από το αγγλικό sky-scraper, καθώς μεταφράζει στα ελληνικά κάθε στοιχείο της αγγλικής λέξης: sky 'ουρανός', scrap(e) 'ξύνω', -er -της (μόρφημα που δηλώνει όργανο). H μετάφραση μπορεί να είναι απόλυτα πιστή ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση μπορούμε να μιλήσουμε για ελεύθερα μεταφραστικά δάνεια. H απόδοση του γαλλικού sensualisme στα νέα ελληνικά ως αισθησιοκρατία δείχνει αυτήν ακριβώς την ελευθερία στην απόδοση: το δεύτερο συνθετικό -κρατία χρησιμοποιήθηκε για να αποδώσει το γαλλικό -isme χωρίς να πρόκειται για ακριβή μετάφρασή του. Στην κατηγορία των μεταφραστικών δανείων πρέπει να εντάξουμε και τον σημασιολογικό δανεισμό. Είναι η περίπτωση που μια λέξη αποκτά μια νέα σημασία υπό την επίδραση μιας ξένης λέξης που έχει και τις δύο σημασίες. Στην ουσία δηλαδή η γλώσσα που δέχεται το δάνειο μεταφράζει την ξένη λέξη και το αποτέλεσμα της μετάφρασης είναι μια λέξη που ήδη προϋπάρχει στη γλώσσα. Τέτοια είναι η περίπτωση της νεοελληνικής λέξης ποντίκι, που χρησιμοποιείται σήμερα και με τη σημασία 'μικρή συσκευή συνδεδεμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή'. Αποτελεί μετάφραση της αγγλικής λέξης mouse '1. γκρίζο τρωκτικό, 2. μικρή συσκευή συνδεδεμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή', με αποτέλεσμα η νεοελληνική λέξη ποντίκι, που είχε μόνο την πρώτη σημασία, να αποκτήσει και τη δεύτερη.

Link: 
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=307

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Μεταφραστικές μνήμες που υπάρχουν στην αγορά

Λίστα με Μεταφραστικές Μνήμες (σε εξέλιξη)

Μεταφραστική μνήμη (Μ.Μ.)

Μεταφραστική μνήμη (Μ.Μ.)

Η Μεταφραστική μνήμη (Μ.Μ.) είναι μια βάση δεδομένων, στην οποία κάθε μία καταχώρηση ονομάζεται μεταφραστική μονάδα κι αποτελείται από μια κειμενική μονάδα στη γλώσσα-πηγή και στη γλώσσα-στόχο. Οι μονάδες του ηλεκτρονικού περιεχομένου επεξεργάζονται και αποθηκεύονται σ' ένα υπολογιστικό σύστημα. Τα συστήματα διαχείρισης μεταφραστικών μνημών αναζητούν τις μεταφρασμένες κειμενικές μονάδες με μια κοινή ή παρόμοια πρόταση σύμφωνα με το κείμενο, που επεξεργάζεται ο μεταφραστής. Στη συνέχεια το σύστημα προτείνει μια πλήρη ή μια μερική μετάφραση.
Υπάρχουν τρεις τρόποι προσθήκης δεδομένων σε μια μεταφραστική μνήμη:
-      Κατά τη διάρκεια της μετάφρασης: Κατά τη διάρκεια της μετάφρασης, εάν χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα μια μεταφραστική μνήμη, κάθε κειμενική μονάδα του πρωτοτύπου αποθηκεύεται αυτόματα στη μεταφραστική μνήμη μαζί με τη μετάφρασή της.
-      Με εισαγωγή άλλης μεταφραστικής μνήμης: Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης είτε μιας μεταφραστικής μνήμης, η οποία έχει δημιουργηθεί με την εφαρμογή που χρησιμοποιούμε είτε μια TMX μνήμη (Translation Memory eXchange format (TMX) - ανταλλάξιμο μορφότυπο μεταφραστικών μνημών), η οποία υποστηρίζεται απ' όλες τις εμπορικές εφαρμογές.
-      Με παράλληλη χρήση παλαιότερων μεταφράσεων και των πρωτότυπων κειμένων αυτών: Με τη βοήθεια ενός εργαλείου παραλληλοποίησης κειμένων, μπορούμε να δημιουργήσουμε μεταφραστικές μνήμες αξιοποιώντας παλαιότερες μεταφράσεις.
Όμως μερικά συστήματα διαχείρισης μεταφραστικών μνημών έχουν διαφορετική λειτουργικότητα. Χρησιμοποιούν ολόκληρα κείμενα στο μορφότυπο του συστήματος, ως υλικό αναφοράς για επικείμενα μεταφραστικά έργα, αντίθετα οι βάσεις δεδομένων έχουν ένα σύνολο μεταφραστικών μονάδων κι απομονώνουν κάθε κειμενική μονάδα απ' το συγκείμενο κατά τη διαδικασία της ταύτισης. Όμως δεν δίνεται η δυνατότητα άμεσης ανάκτηση των μεταφραστικών μονάδων, που μόλις δημιουργήθηκαν. Γι' αυτό, τα συστήματα, που έχουν διαφορετική λειτουργικότητα από τις βάσεις δεδομένων, δημιουργούν ένα προσωρινό «ευρετήριο» (fuzzy index), το οποίο αποτελεί ένα είδος προσωρινής βάσης δεδομένων, που παρέχει πρόσβαση σε πρόσφατες μεταφραστικές μονάδες.
Η χρήση μιας μεταφραστικής μνήμης βοηθάει να αυξηθεί η παραγωγικότητα του μεταφραστή, να εξασφαλίσει τη συνέπεια στην ορολογία και στην έκφραση σε όλα τα μεταφραστικά έργα, να βελτιώσει την ποιότητα της μετάφρασης και να επαναχρησιμοποιήσει ή να συμβουλευτεί τα διαθέσιμα μεταφρασμένα κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία αυξάνονται διαρκώς.
Πρέπει να προσέξουμε, ότι η χρήση συστημάτων διαχείρισης μεταφραστικών μνημών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της μετάφρασης, εάν ο μεταφραστής εστιάσει στις μεμονωμένες προτάσεις, αγνοώντας το συγκείμενο.

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Η συμβολή του διαδικτύου στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας


Η συμβολή του διαδικτύου στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας

Η τεχνολογία έχει εισβάλλει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια και εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Πλέον ότι χρειαζόμαστε, αρκεί ένα «κλικ» στο διαδίκτυο και το βρίσκουμε. Οι σύγχρονες τεχνολογίες βοηθούν για την κοινωνική ανάπτυξη και για την καλύτερη ποιότητα της παιδείας, συμβάλλει δηλαδή στην ανανέωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο χώρος του διαδικτύου έχει επηρεάσει και την εκμάθηση ξένων γλωσσών, σαν μία εναλλακτική λύση.
Η μεταφορά του γραπτού λόγου από το χαρτί και το μολύβι στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή οδήγησε στην ανάπτυξη ψηφιοποιημένου υλικού για τα μαθήματα της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες προς όφελος των εκπαιδευομένων τους.
Το διαδίκτυο αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως πηγή πληροφόρησης και εύρεσης υλικού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, επειδή υπάρχει ευρύ φάσμα ιστοσελίδων, οι οποίες εξασφαλίζουν πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα. Έτσι ο εκπαιδευτικός έχει πρόσβαση σε πολυάριθμα αυθεντικά κείμενα για χρήση μέσα στην τάξη.
Η κατάλληλη χρήση του διαδικτύου στο μάθημα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, στην επίτευξη σημαντικών διδακτικών στόχων, οι οποίοι αποτυπώνονται στον γενικό διδακτικό-παιδαγωγικό προσανατολισμό του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών και η διαδικασία της μάθησης βρίσκεται στο επίκεντρο για τον εκπαιδευόμενο. Στα βασικά οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στο μάθημα περιλαμβάνονται τα εξής:
 1. Ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη διαδικασία μάθησης: ο εκπαιδευόμενος έχει ενδιαφέρον για το μάθημα και με αυτόν τον τρόπο δεν μένει αδρανής κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 2. Προαγωγή της διερευνητικής μάθησης: είναι προϋπόθεση για την κατάκτηση στέρεας –και όχι ανενεργούς, προσωρινής– γνώσης.
 3. Σύνθετο περιβάλλον μάθησης: για το μάθημα της ξένης γλώσσας το διαδίκτυο θέτει στη διάθεσή μας ένα πλουσιότατο, ανοικτό, πολυδιάστατο και αυθεντικό περιβάλλον μάθησης. Οι ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης αυξάνουν τις πιθανότητες για την αξιοποίηση της πρότερης γνώσης και εμπειρίας των εκπαιδευομένων για την κατάκτηση νέας γνώσης.
 4. Προαγωγή της συνεργατικής και διαπολιτισμικής μάθησης: είναι η ανεύρεση και η ανταλλαγή πληροφοριών, η συνεργασία με άλλους εκπαιδευόμενους και άλλες τάξεις.
Συμβουλή: Η κατάκτηση της μητρικής γλώσσας είναι μία σημαντική ώθηση για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

Βασικές αρχές της διδακτικής διαδικασίας μιας ξένης γλώσσας για ένα παιδί από το Goethe Institut


Βασικές αρχές της διδακτικής διαδικασίας
 • Οι μικροί διδασκόμενοι πρέπει να μαθαίνουν με παιγνιώδη τρόπο και οι μέθοδοι διδασκαλίας να αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εκφραστικής πρωτοβουλίας και αυτενέργειας.
 • Οι μικροί μαθητές πρέπει να μαθαίνουν κανόνες και συσχετισμούς με παραδείγματα, να μιμούνται και ενδεχομένως να ανακαλύπτουν μόνοι τους (επαγωγική μάθηση).
 • Κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων του μαθήματος πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι δίαυλοι εκμάθησης, ώστε να καλύπτονται με ιδανικό τρόπο οι ανάγκες κάθε μαθησιακού τύπου (πολυ-αισθητηριακή /ολιστική μάθηση με την ακοή, την όραση, την αφή, την όσφρηση, την ανάγνωση, την κίνηση, την ομιλία, τη γραφή, τη ζωγραφική).
 • Η μαθησιακή διαδικασία πρέπει να γίνεται ευκολότερη με παραδείγματα και εικονικές αναπαραστάσεις. Ασκήσεις με μικρή κλιμάκωση δυσκολίας και εσωτερική διαφοροποίηση βοηθούν στην κατανόηση και στην εφαρμογή στην πράξη.
 • Με τη συχνή εναλλαγή διαφόρων μορφών εργασίας (ατομική, κατά ζεύγη, σε μικρές ή μεγάλες ομάδες) και τύπων διδασκαλίας  (σταθμοί μάθησης, εκπαιδευτικά σενάρια, σχέδια εργασίας) διασφαλίζεται μεγάλη ποικιλία και έτσι τονώνεται το ενδιαφέρον και η συγκέντρωση.
 • Οι διάφορες μέθοδοι (ολική φυσική απόκριση, αφηγηματική προσέγγιση κλπ.) πρέπει να εφαρμόζονται σε συνάρτηση με τους στόχους και το περιεχόμενο και  να συνδυάζονται μεταξύ τους, αν το επιτρέπουν οι συνθήκες διδασκαλίας. 
 • Το παιδί δεν πρέπει να πιέζεται να μιλήσει στο μάθημα ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία, αλλά κατ’ αρχήν ν’ ακούει, να καταλαβαίνει, να προσλαμβάνει και να αντιδρά,  συχνά μετά αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μιμούμενο για παράδειγμα μεμονωμένες λέξεις της ξένης γλώσσας ή και ενσωματώνοντάς τες σε προτάσεις που σχηματίζει στη μητρική γλώσσα.
 • Ο εκπαιδευτικός ή διδάσκοντας χρησιμοποιεί στο μάθημα, όσο αυτό είναι δυνατόν, αποκλειστικά και μόνο την ξένη γλώσσα, δείχνει όμως ότι καταλαβαίνει τα παιδιά όταν μιλούν στη μητρική τους γλώσσα.  Ως η βασικότερη αρχή στο μάθημα της ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία θεωρείται με βεβαιότητα η εξής: Όσο το δυνατόν περισσότερη ξένη γλώσσα και όσο το δυνατόν λιγότερη μητρική γλώσσα. 
 • Ο διδάσκοντας πρέπει να γνωρίζει επακριβώς το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών του,  να λαμβάνει υπόψη του την προσωπική τους πολυγλωσσία ή τις συνολικές γλωσσικές γνώσεις του καθενός και να τις χρησιμοποιεί, όσο αυτό είναι δυνατόν, στο μάθημα.  Όποτε του δίνεται η ευκαιρία,  μπορεί περιστασιακά να υποδεικνύει με απλό τρόπο στο παιδί τις αναλογίες ή τις διαφορές με τη μητρική γλώσσα ή και με άλλες γλώσσες τις οποίες αυτό ακούει στο περιβάλλον του, ώστε να αποκτήσει γλωσσική συνείδηση. 
 • Ο διδάσκοντας θα πρέπει αμέσως να ενημερώνει για την επιτυχή συμμετοχή του κάθε διδασκόμενου στο μάθημα. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα θετικά σχόλια.
 • Τα λάθη είναι φυσιολογική συνέπεια της προσπάθειας να βελτιώσουμε τις γλωσσικές μας γνώσεις και  τα επεξεργαζόμαστε με διάφορες στρατηγικές ανατροφοδότησης. Δεν επιτρέπεται να ανακόπτονται προσπάθειες παραγωγής προφορικού λόγου με διορθώσεις.
Link: http://www.goethe.de/lhr/prj/nef/ram/did/elindex.htm