Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Τι είναι η τοπική προσαρμογή (Localization);

Η τοπική προσαρμογή (Localization) είναι η διαδικασία της μετάφρασης σε διάφορες γλώσσες και η προσαρμογή της στα δεδομένα της συγκεκριμένης χώρας ή περιοχής.
Είναι το δεύτερο στάδιο της μεταφραστικής διαδικασίας και λαμβάνονται υπόψη οι πολιτισμικές διαφορές και οι γλωσσολογικές ή μη γλωσσολογικές διαφορές, οι οποίες απαιτούν συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μελέτη του πολιτισμού-στόχος.
Η διαδικασία της τοπικής προσαρμογής (Localization)  τη συναντάμε πιο συχνά στην πολιτισμική προσαρμογή και μετάφραση λογισμικού , video games και δικτυακών τόπων , και λιγότερο συχνά σε οποιαδήποτε γραπτή μετάφραση. Αναφέρεται στην πραγματική προσαρμογή για ζητήματα γλωσσικά, φυσικά, επιχειρηματικά και πολιτιστικά, και τεχνικά.
Ένα είδος τοπικής προσαρμογής (Localization) είναι η επιλογή λέξεων και ιδιωμάτων, που μπορεί να διαφέρουν ακόμη και στις χώρες, στις οποίες υπάρχει κοινή γλώσσα μεταξύ τους.